Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Z OGROMNĄ
przyjemnością w imieniu własnym oraz współorganizatorów
ZAPRASZAMY Państwa
do wzięcia udziału w zadaniu

„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – cykl szkoleń i warsztatów oraz indywidualna diagnoza osób niepełnosprawnych”.


Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i odbywać się będzie pod Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Starosty Powiatu Radomskiego.
Uczestnikami zadania może być  każda osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Projekt ten będzie miał charakter otwarty – bezpłatny udział i korzystanie ze wszystkich zaplanowanych działań.
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – cykl szkoleń i warsztatów oraz indywidualna diagnoza osób niepełnosprawnych to projekt polegający na zorganizowaniu i przeprowadzeniu trzyetapowego zadania dla niepełnosprawnych mieszkańców Mazowsza – głównie powiatów radomskiego grodzkiego, radomskiego ziemskiego i powiatów przyległych.

Zadanie podzielone zostanie na trzy bloki:

I  – Doradztwo zawodowe – grupowe warsztaty poświęcone aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Warsztaty odbywać się będą w grupach 15 osobowych. Planowany czas warsztatów – 6 godzin dla każdej z grup. Ilość grup – 3. Warsztaty przewidziane w terminie do końca września 2017.

II – Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – jednodniowe szkolenie w miesiącu październiku 2017 roku w godzinach 12.00 – 17.00 .

III – Indywidualna diagnoza osób niepełnosprawnych – indywidulane konsultacje mające na celu określenie preferencji zawodowych i cech osobowości osób niepełnosprawnych oraz określenie predyspozycji do kierowania pojazdami. Dla każdego z 45 beneficjentów zadania przewidujemy 3 h z psychologiem na indywidualne spotkanie. Terminy spotkań ustalane indywidualnie w przedziale czasowym do końca listopada 2017.

Program poszczególnych bloków przewiduje przeprowadzenie:

I  – Doradztwo zawodowe – grupowe warsztaty poświęcony aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Program warsztatu „Szukanie pracy to też praca”:
1. Autoprezentacja na rynku pracy.
2. Profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
3. Interview, czyli jak dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Nie taki stres straszny – jak opanować emocje podczas spotkania rekrutacyjnego.

II – Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
1. Pogadanki z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2. Jazdy sprawnościowe w roli kierowcy (dla osób posiadających prawo jazdy) lub pasażera (dla osób nie posiadających prawo jazdy) samochodem wyposażonym w troleje – symulacja poślizgu kontrolowanego – umożliwienie uczestnikom obserwacji oraz podnoszenia umiejętności z zakresu techniki jazdy.
3. Jazdy sprawnościowe w roli w roli kierowcy (dla osób posiadających prawo jazdy) lub pasażera (dla osób nie posiadających prawo jazdy) samochodem z talerzem Stewarda – umożliwienie uczestnikom obserwacji oraz podnoszenia umiejętności z zakresu techniki jazdy – płynność jazdy.
4. Jazdy sprawnościowe w roli kierowcy (dla osób posiadających prawo jazdy) lub pasażera (dla osób nie posiadających prawo jazdy) samochodem na placu manewrowym – umożliwienie uczestnikom  obserwacji oraz podnoszenia umiejętności z zakresu techniki jazdy – manewry, m.in. parkowanie, jazda pomiędzy przeszkodami, itp.
5. Jazdy sprawnościowe w roli kierowcy (dla osób posiadających prawo jazdy) lub pasażera (dla osób nie posiadających prawo jazdy) samochodem w alkogoglach – symulacja jazdy pod wpływem alkoholu, umożliwienie uczestnikom sprawdzenia w bezpieczny sposób, jak wpływa spożycie alkoholu na  zdolności psychoruchowe.
6. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
7. Liczne konkursy z zakresu posiadanej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

III – Indywidualna diagnoza osób niepełnosprawnych – określenie predyspozycji zawodowych i cech osobowości podczas indywidualnych spotkań z psychologiem doradcą zawodowym oraz określenie predyspozycji do kierowanie pojazdami
1. Diagnoza predyspozycji zawodowych oraz cech osobowości osób niepełnosprawnych przy użyciu standaryzowanych testów psychologicznych. Wyniki diagnozy pozwolą określić profil psychologiczny ON, dając możliwość lepszego określenia potencjału, a tym samym perspektyw ON na rynku pracy.
2. Bilans kompetencji – analiza SWOT, czyli określenie mocnych i słaby stron osoby niepełnosprawnej, zagrożeń oraz szans wynikających z tych cech.
3. Planner kariery – określenie indywidualnej ścieżki kariery osoby niepełnosprawnej.
4. Określenie predyspozycji do kierowanie pojazdami – indywidualne badanie diagnostyczne określające brak/istnienie przeciwskazań psychoruchowych do kierowania pojazdami kategorii A, B, C, D. Przeprowadzone przez uprawnionego do wyżej wymienionych badań psychologa transportu.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu prosimy o przesłanie uzupełnionego zamieszczonego poniżej formularza na adres e-mail: sekretariat@automobilklub.radom.pl

Formularz zgłoszeniowy