Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

JAZDY SAMOCHODEM NA TORZE RADOM AUTOMOBILKLUBU RADOMSKIEGO

JAZDY SAMOCHODEM NA TORZE RADOM AUTOMOBILKLUBU RADOMSKIEGO

Zapraszamy serdecznie na wolne jazdy własnym samochodem po naszym torze.

Dostępne terminy: do uzgodnienia z Biurem Klubu.

Koszt 1 h korzystania z toru dla 1 osoby to 100 zł .

Warunkiem niezbędnym 🙂 jest wcześniejsza rezerwacja terminu pod nr tel. 507 114 102.

Informujemy ponadto, że:
– Na całym terenie obiektu AR, z wyłączeniem TORU, obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.
– Na całym terenie Automobilklubu Radomskiego (tor kartingowy, drogi dojazdowe, place, parkingi) zabrania się: driftu, „palenia gumy”, „kręcenia bączków” itp. wyczynów ekstremalnych pod karą grzywny. W przypadku takiego zdarzenia sprawca zobowiązany jest natychmiast wpłacić do kasy klubu kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), tytułem kary i zryczałtowanego zadatku kosztów naprawy uszkodzeń. Sprawca musi się też liczyć z koniecznością dopłaty do tej kwoty, która zrekompensuje w całości powstałą szkodę. W przypadkach spornych właściwym do rozstrzygnięcia sprawy jest Sąd Rejonowy w Radomiu. Tor nie jest przygotowywany na zasadach sportowych, tj. do jazd sportowych, wyścigowych, ekstremalnych, driftu (całkowite sprzątanie wszelkich cząstek gruntu, kruszywa na torze), a jest jedynie utrzymany w stanie dobrym, oznaczającym braki ubytków, plam oleju, zawaleń, itp.
– Osoba korzystająca z toru wypełnia i podpisuje poniższe oświadczenie w danym dniu, bezpośrednio przed korzystaniem z toru w obecności osoby funkcyjnej AR.
– Osoba korzystająca z toru jest zobowiązana posiadać przy sobie oraz przedstawić w momencie składania oświadczenia wszystkie wymagane dokumenty: prawo jazdy lub licencję sportową (w przypadku zawodnika), dowód osobisty, dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym pojazdu oraz ubezpieczenie OC i NNW.
– Osoba korzystająca z toru ma obowiązek wnieść ustaloną opłatę, przed rozpoczęciem jazd w danym dniu, zgodnie z cennikiem u osoby funkcyjnej – pracownika AR oraz zachować wydany paragon do kontroli.
– Stan techniczny pojazdu osoby korzystającej z toru ma być bezwzględnie poprawny, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
– Samochód uczestnika jazd ma być tak zbudowany, urządzony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zakłócało spokoju publicznego przez nadmierny hałas przekraczający poziom określony w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”. Osoba funkcyjna AR ma prawo dokonywania kontroli emisji hałasu.
– Osoba korzystająca z toru w trakcie jazd obowiązkowo musi mieć założony i zapięty kask.
– W trakcie jazd na torze może znajdować się tylko jeden samochód.
– KARTODROM-RADOM posiada ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ale jednocześnie KARTODROM-RADOM zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby przebywające na terenie AR, w tym toru, do zasad bezpieczeństwa, postanowień niniejszego oświadczenia oraz nakazów i wskazówek jego obsługi.
– Osoba korzystająca z toru ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na torze oraz naruszenia stanu infrastruktury Obiektu, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdu poza wyznaczonymi drogami bądź awarii pojazdu. Osoba korzystająca z toru zna, rozumie i godzi się na ryzyko podejmowane w ramach korzystania z toru. Ponosi ona wyłączną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń spowodowanych użytkowaniem swojego samochodu i zobowiązuje się przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu. Ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na torze oraz naruszenia infrastruktury toru. Osoba korzystająca z toru ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe poczynione podczas użytkowania toru.

 

Tu znajdziecie oświadczenie – pełne warunki korzystania z toru

WARUNKI KORZYSTANIA Z TORU PRZEZ UCZESTNIKA JAZDY SAMOCHODEM NA TORZE RADOM AUTOMOBILKLUBU RADOMSKIEGO

 

Skip to content