Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

KATEGORIA AM

Kategoria AM to nowa kategoria prawa jazdy, która weszła w życie 19.01.2013 r

Kategoria AM prawa jazdy uprawnia osoby w wieku 14 – 18 roku do kierowania następującymi pojazdami:

­- motorowerem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub z silnikiem elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; – czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; – zespołem pojazdów złożonym z jednego z w/w pojazdów wraz z przyczepą.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

ZGODA OPIEKUNÓW PRAWNYCH

musi być przedstawiona na piśmie

WIEK MIN. 14 LAT

kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 14 roku życia

ODPOWIEDNI STAN ZDROWIA

potwierdzony orzeczeniem lekarskim – lekarz uprawniony do badań kierowców – badanie płatne

Procedury przed rozpoczęciem szkolenia:

Kandydat na kurs ma obowiązek złożyć w Urzędzie Miejskim w Wydziale Komunikacji – mieszkańcy Radomia i powiatu radomskiego lub w Starostwie właściwym ze względu na miejsce zameldowania następujące dokumenty:

ZGODA

pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

WNIOSEK

wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie)

FOTOGRAFIA

wyraźna i aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm – lewy półprofil z widocznym uchem

Kursant w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych otrzymuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK – numer identyfikujący kandydata na kierowcę), z którym udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

W Biurze Ośrodka kandydat na kierowcę przekazuje nadany Profil, wypełnia zgłoszenie na kurs i dokonuje opłaty za szkolenie.

Przebieg szkolenia

Aby uzyskać kategorię prawa jazdy AM każdy uczestnik zobowiązany jest odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Szkolenie składa się z :

  • 10 godzin zajęć teoretycznych,
  • 10 godzin zajęć praktycznych – zajęcia odbywają się pod opieką instruktora na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. Jazdy praktyczne na mieście są tak zorganizowane, że cały czas obok uczącego się motocyklisty jedzie samochód asekuracyjny, który ma za zadanie chronić go i ubezpieczać.

TEORIA

Kurs kategorii AM obejmuje 10 godzin zajęć teoretycznych, podczas których kursant uczy się przepisów ruchu drogowego, poznaje wyposażenie motoroweru oraz jego budowę, dowiaduje się cennych informacji na temat odpowiedniego ubioru na motorower, poznaje zasady udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Dzięki temu, iż wykłady prowadzone są tylko pod kątem pojazdów jednośladowych kursant uzyskuje wiele informacji dotyczących m.in. pojęć między gazu, przeciwskrętu, dosiadu, przeciw wagi, dociążanie i odciążanie koła. W trakcie wykładów tłumaczymy jak dobrać optymalny tor jazdy w zakręcie oraz pokazujemy jakie niebezpieczeństwa czyhają na motorowerzystów na drodze.

PRAKTYKA

Po zakończonych zajęciach teoretycznych rozpoczyna się 10 godzin zajęć praktycznych, na których mamy zadanie nauczyć jeździć kursanta oraz przećwiczyć z nim wymagające zadania egzaminacyjne. Nasi instruktorzy pokazują jak wykonywać poszczególne zadania egzaminacyjne.

JAZDA PO MIEŚCIE

Kolejnym etapem szkolenia jest jazda po mieście. Zaczynamy od spokojnych tras dla oswojenia się z ruchem miejskim. Następnie jeździmy po trasie, na której zdawany jest Egzamin Państwowy. Kolejne zajęcia to jazdy poza obszarem zabudowanym – uczenie się prawidłowego pokonywania zakrętów, oraz bezpiecznego zachowania na drodze. W miarę możliwości czasowych każdego kursanta wprowadzamy również w zagadnienia z tematyki doskonalenia techniki jazdy jednośladem.

Informacje dodatkowe

Podczas pierwszych zajęć Wykładowca ustala z kursantami danego kursu terminy i godziny zajęć.

Najczęściej wykłady odbywają się od poniedziałku do piątku, najwcześniej od godz: 15:00.

Terminy zajęć praktycznych kursant ustala indywidualnie z instruktorem.

Koszt kursu i zasady odpłatności

Naszym Słuchaczom proponujemy 3 różne formy odpłatności do wyboru:

1. Jednorazowa opłata gotówkowa w Biurze OSK

2. Płatność przelewem na konto OSK

3. Kredytowanie firmowe nieoprocentowane w 3 ratach w opcji:

I rata:

100 pln – przed rozpoczęciem szkolenia

II rata:

uiszczenie opłat do połowy ceny regularnej kursu – po zakończeniu części teoretycznej

III rata:

uiszczenie całości opłat za kurs – do 10-ej godziny zajęć praktycznych

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy

Kurs kończy egzamin wewnętrzny z części teoretycznej przy użyciu testu komputerowego i praktycznej, przeprowadzonej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Pozytywnie zaliczony egzamin wewnętrzny kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które Ośrodek wysyła przez System Teleinformatyczny do odpowiedniego Starostwa.

Celem ustalenia terminu egzaminu państwowego Słuchacz kursu udaje się do WORD-u. Okres oczekiwania na egzamin państwowy jest zależny wyłącznie od aktualnie proponowanych terminów egzaminów przez WORD.

Cena kursu kat. AM – 500 zł.

Kurs prowadzony jest na motorowerze z automatyczną skrzynią biegów – BAOTIAN.