Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Znaki poziome

P-1

 linia pojedyncza przerywana

 

więcej

Znak w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem: ruchu powolnego, zanikającym albo przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.

 

P-2

 linia pojedyncza ciągła

 

więcej

Znak ten oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

 

P-3

linia jednostronnie przekraczalna

 

więcej

Znak ten oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.

 

P-4

 linia podwójna ciągła

 

więcej

Znak ten rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

 

P-5

 linia podwójna przerywana

 

więcej

Linia znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.

 

P-6

 linia ostrzegawcza

 

więcej

Linia, w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.

 

P-7a

linia krawędziowa przerywana

 

więcej

Znak ten wyznacza krawędź jezdni.

 

P-7b

 linia krawędziowa ciągła

 

więcej

Znak ten oznacza zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.

 

P-8a

 strzałka kierunkowa na wprost

 

więcej

Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

 

P-8b

 strzałka kierunkowa do skręcania

 

więcej

Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

 

P-8c

strzałka kierunkowa do zawracania

 

więcej

Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

 

P-9

 strzałka naprowadzająca

 

więcej

Znak ten oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.

 

P-10

 przejście dla pieszych”

 

więcej

Znak ten oznacza miejsce przejścia dla pieszych.

 

P-11

 przejazd dla rowerzystów

 

więcej

Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.

 

P-12

 linia bezwzględnego zatrzymania – stop

 

więcej

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.

 

P-13

 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

 

więcej

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.

 

P-14

 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

 

więcej

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.

 

P-15

trójkąt podporządkowania

 

więcej

Znak ten potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 i B-20.

 

P-16

 napis stop

 

więcej

Znak ten potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 i B-20.

 

P-17

 linia przystankowa

 

więcej

Znak ten wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w § 51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.

 

P-18

stanowisko postojowe

 

więcej

Znak ten wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.

 

P-19

 linia wyznaczająca pas postojowy

 

więcej

Znak ten wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.

 

P-20

 koperta

 

więcej

Znak ten wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.

 

P-21

powierzchnia wyłączona

 

więcej

Znak ten oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.

 

P-22

 BUS

 

więcej

Znak ten oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

 

P-23

 rower

 

więcej

Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

 

P-24

miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

 

więcej

Znak ten oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

 

P-25

 próg zwalniający

 

więcej

Znak ten oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

 

Skip to content