Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

TOR - rok otwarcia 1986

Najlepszy technicznie w Polsce tor do przeprowadzania rozgrywek w sporcie kartingowym i motocyklowym.

tor-ikonaKartodrom Radom – Tor Kartingowy

Automobilklub Radomski
ul. Warszawska 17/21
26-600 Radom

długości

w najszerszym miejscu

TOR Automobilklubu Radomskiego – podstawowe informacje

 

Kartodrom Radom – Tor Kartingowy, Automobilklub Radomski

Lata 90-te przed modernizacją

 

 

Powstanie toru

Budowa toru kartingowego Automobilklubu rozpoczęła się na początku lat 80-tych. Wówczas w celu włączenia do realizacji tego przedsięwzięcia szerokiej społeczności i radomskich zakładów pracy utworzono Społeczny Komitet Budowy Toru Kartingowego. W roku 1982 rozpoczęto budowę obiektu, która realizowana była w oparciu o projekt techniczny opracowany przez Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT” Radom. Zakres prac wykonanych do końca lat 80-tych obejmował: wybudowanie nitki toru, usypanie wału ziemnego pod przyszła trybunę ziemną, częściowe ogrodzenie i oświetlenie terenu, wybudowanie parkingu przy wjeździe. Inwestycje te były realizowane ze środków własnych A.Św., z dotacji uzyskanych od Zarządu Głównego PZM, Wojewody i Prezydenta Radomia i przy czynnym, ogromnym wkładzie pracy społecznej członków Klubu oraz pomocy rzeczowej radomskich zakładów pracy, w tym szczególnie: PTB „TRANSBUD”, SP „ŻWIRO-BETON”, KBK, „ZREMB”. Tor kartingowy został oddany do użytku w roku 1986, a jego charakterystyka wówczas przedstawiała się następująco: tor kartingowy z parkiem maszyn położony jest na obszarze 1,5 ha.

Łączna długość pętli wynosi 870 m. Tor posiada jezdnię o szerokości 8 m, poszerzoną wzdłuż widowni do 25 m. Wjazd na tor zaprojektowano na szerokość 10 m. Park maszyn posiada wymiary 35 x 67 m.

W latach 1987-1990 wstrzymane zostały dalsze inwestycje w związku z brakiem zewnętrznego wsparcia finansowego, czy rzeczowego dla działań Klubu. Od stycznia 1990 roku Automobilklub podjął na nowo – po 15-letniej przerwie – ponownie działalność gospodarczą. Fakt ten stworzył podstawę ekonomiczną do podjęcia decyzji o kontynuacji procesu inwestycyjnego budowy toru. Zaktualizowano skład Społecznego Komitetu Budowy Toru Kartingowego w Radomiu, który przystąpił do ożywionej działalności w roku 1992. W roku 1991 zlecono Spółce „ARCHITEKT” opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającego wszelkie zmiany jakie nastąpiły w latach 80-tych w stosunku do dokumentacji projektowej opracowanej przez „Miastoprojekt” Radom.

W latach 1992-1995 wykonano następujące inwestycje na torze i terenach przyległych:

– celem poprawy warunków pracy sędziów wybudowano wieżę sędziowską, która została oddana do użytku na otwarcie sezonu sportowego w maju 1992 roku;

– w związku z istniejącym pękaniem bieżni toru w części północno-zachodniej, spowodowanym osiadaniem nasypu, na którym tor został zbudowany, zaprojektowano i wykonano żelbetowy mur oporowy;

– na terenie położonym w zachodniej części toru, za trybunami, wybudowano zespół sanitarny w formie wolnostojącego parterowego budynku. Swoją formą architektoniczną i standardem wykonania obiekt ten wyróżniał się korzystnie na tle pozostałych budynków AR;

– zrealizowano poważny zakres prac ziemnych i porządkowych, których efektem był parking za trybunami oraz uporządkowanie terenów przylegających do toru od strony północnej i zachodniej;

– w roku 1993 rozpoczęto wykonanie trybun dla widzów /docelowe ukształtowanie nasypu ziemnego oraz wykonanie w części środkowej na jednym z sektorów miejsc siedzących/ oraz bezkolizyjnego wjazdu i zjazdu z toru, poprawiającego bezpieczeństwo zawodników – zakończenie tych prac nastąpiło w czerwcu 1994 roku;

– przeprowadzono remont obrzeża toru i zagospodarowano tereny zielone wewnątrz i na zewnątrz pętli jego bieżni. W realizacji tych prac inwestycyjnych uczestniczyły firmy: „ARCHITEKT” – w zakresie prac projektowych oraz „DROGMOST”, „WALMAR” i „TENDER” – w wykonawstwie.

Kolejne lata – 1995-1999 – przynoszą dalsze prace inwestycyjne na terenie toru kartingowego, który wraz z już istniejącą infrastrukturą techniczną nabrał oblicza obiektu sportowego nazwanego „KARTODROM-RADOM”. W tym okresie wybudowano drogę okalającą trybuny, utwardzono część parkingu III pod park maszyn, wykonano siedziska z podestami i schodami na terenie trybun, przeprowadzono modernizację wjazdu na tor z parku maszyn /przy zespole sanitarnym/ poprzez poszerzenie drogi wjazdowej z płyt na powierzchni 100 m2.

W wyniku intensywnych działań Zarządu AR, w roku 1999 Klub uzyskał dofinansowanie z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na realizację rozbudowy toru kartingowego w zakresie dokończenia budowy trybun. Dotacja w wysokości 1 mln złotych pokryła 70% wartości inwestycji, pozostałe 30% Automobilklub pokrył ze środków własnych.
Prace budowlane zakończone zostały w 2000 roku, a ich wynikiem stały się trybuny wyposażone w 4000 miejsc siedzących z jednym sektorem przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Była to, jak dotychczas, największa inwestycja na obiekcie „KARTODROM-RADOM”.

Corocznie, w zależności od potrzeb, realizowane były także drobne remonty nawierzchni toru /w tym likwidacja pojawiających się pęknięć/ oraz konserwacja elementów bezpieczeństwa, tj. tarek betonowych, kruszywa i barier energochłonnych.

W latach 2001-2003 w związku z licznymi potrzebami remontowymi i inwestycyjnymi w zakresie pozostałego majątku AR oraz działalności gospodarczej, nie prowadzono na torze nowych prac.

W roku 2004 Zarząd Klubu stanął w obliczu konieczności przeprowadzenia remontu nawierzchni toru, eksploatowanej praktycznie bez dużych napraw od 1986 roku, dla zachowania wymogów technicznych przy organizacji zawodów kartingowych rangi ogólnopolskiej. Podjęto próby pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego, jednakże w wyniku braku zainteresowania ze strony ówczesnych władz miasta, po raz pierwszy w historii Klubu, w roku 2005 na torze kartingowym nie odbyły się żadne zawody kartingowe. Była to sytuacja wyjątkowo przykra, szczególnie dla działaczy społecznych Klubu zaangażowanych w organizację imprez sportowych, jak również dla zawodników AR, którzy pozbawieni zostali możliwości prezentacji swych umiejętności i zdobywania sportowych laurów przed własną publicznością. W wyniku podjętych działań przez kierownictwo AR we wrześniu 2006 roku złożony został, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Radomiu, wniosek o dofinansowanie inwestycji remontu toru Automobilklubu Radomskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2007, z funduszu rozwoju kultury fizycznej. Zadanie to zostało również włączone do „Wieloletniego planu inwestycyjnego gminy miasta Radomia” uchwalonego przez Radę Miasta. W deklarowanym terminie Urząd Miasta Radomia potwierdził, iż w projekcie budżetu gminy na 2007 rok uwzględnione zostało zadanie związane z realizacją tej inwestycji w kwocie dofinansowania ze środków gminy w wysokości 100 tyś. zł. Przy życzliwym zainteresowaniu, osobistemu zaangażowaniu, wsparciu i pomocy szczególnie panów: Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego – Piotra Szprendałowicza, który od wielu lat interesował się problemami AR, wspierając wielokrotnie w swej wcześniejszej pracy zawodowej działalność Klubu; Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Leszka Ruszczyka, który z działalnością Klubu związany jest na co dzień oraz Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka, znanego z zainteresowań motoryzacją; uzyskano dofinansowanie realizacji zadania remontu nawierzchni toru kartingowego w Automobilklubie Radomskim ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Gminy Miasta Radomia, którego koszt szacowany był na około 860 tyś. zł.

Dobra wola i wspólne działania wymienionych osób pozwoliły na sfinalizowanie kilkuletnich starań władz Klubu.

Prace remontowe rozpoczęto we wrześniu 2007 roku i zakończono w czerwcu 2008 roku. W ramach ich realizacji wymieniono całą nawierzchnię toru kartingowego, wykonano również nowe tarki w sposób umożliwiający jazdę po torze w dwóch kierunkach.

W trakcie realizacji zadania podjęto się także szeregu prac dodatkowych, niezbędnych do przygotowania obiektu „KARTODROM-RADOM” do sezonu sportowego 2008, główne z nich to:

– remont i przesunięcie ogrodzenia oraz wymiana bramy wjazdowej na tor wraz z wykonaniem niezbędnej nawierzchni asfaltowej; – malowanie ogrodzenia całego obiektu; – modernizacja i rozbudowa nagłośnienia toru i parku maszyn; – wykonanie nowego podium; – zakup specjalistycznych barier drogowych /plastykowych i ogrodzeniowych/ oraz pachołków drogowych; – malowanie siedzisk na trybunach; – rekultywacja terenów zielonych po pracach remontowych; – malowanie oznakowania poziomego na torze kartingowym. Ich realizacja częściowo finansowana była ze środków własnych AR, ale podstawą stały się: pomoc rzeczowa i finansowa, uzyskane głównie od władz Miasta oraz firm „JADAR”, „SANDPOL”, „MEDIA-SERWIS” ZAWADA. Kosztorysowa suma tych prac przekroczyła kwotę 200 tyś. zł. Ogromny budżet zasiliły także środki finansowe przekazane Klubowi przez Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego. Wszelkie prace modernizacyjne, zakończone oddaniem obiektu w najlepszym stanie technicznym i wizualnym, wykonywane były z udziałem licznej grupy działaczy i pracowników Klubu, którzy wykazali się wielkim zaangażowaniem i sprawnością w realizacji powierzonych zadań.

Rok 2007 stał się więc ze wszech miar przełomowym w najnowszej historii „KARTODROMU-RADOM”.

Przyczynkiem do tego były także zakończone sukcesem starania Zarządu AR, w których efekcie nastąpiło spotkanie “WIELKIEJ TRÓJKI” – Prezydenta Radomia pana Andrzeja Kosztowniaka, Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego pana Piotra Szprendałowicza i Prezesa Polskiego Związku Motorowego pana Andrzeja Witkowskiego, poświęcone realnym szansom i projektowi działań, które muszą zostać podjęte w celu dalszej rozbudowy „KARTODROMU-RADOM”, w tym przedłużenia toru kartingowego do wymogów technicznych uzyskania homologacji międzynarodowej. Efektem tego spotkania, którego gospodarzem był Prezes PZM, stały się działania rozpoczęte w roku 2008 w zakresie przygotowania wstępnej wizualizacji projektu rozbudowy toru oraz pozyskania terenu niezbędnego do realizacji tych planów.

Radomski tor kartingowy po przeprowadzonym remoncie i modernizacji stał się jednym z najlepszych technicznie w Polsce torem do przeprowadzania rozgrywek w sporcie kartingowym i motocyklowym, uzyskując stosowne homologacje w tych dyscyplinach sportów motorowych.

Fakt ten, w połączeniu ze świetną lokalizacją naszego miasta na mapie Polski, stwarza interesujące perspektywy w zakresie organizacji imprez sportowych rangi ogólnopolskiej z możliwością prezentacji swych umiejętności i zdobywania sportowych laurów przed własną publicznością przez zawodników startujących w barwach Automobilklubu Radomskiego, wprowadzania nowych form działalności statutowej i realizacji projektów z zakresu popularyzacji i rozwoju sportów motorowych oraz działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz młodych kierowców, czy wreszcie wykorzystania obiektu do realizacji wspólnych z władzami Radomia i Województwa przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych i kulturalnych, festynów i imprez plenerowych, skierowanych do mieszkańców naszego miasta i regionu.

Władze Klubu i działacze żywią głębokie przekonanie, że „KARTODROM RADOM” wraz z wyremontowanym torem kartingowym nadal, przez kolejne lata, służyć będzie społeczności lokalnej miasta, regionu, województwa, a w zakresie sportów motorowych wszystkim zainteresowanym w aspekcie ogólnopolskim, jako prężny i centralny mazowiecki ośrodek działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwoju i popularyzacji sportów motorowych wśród dzieci i młodzieży, a także szeroko rozumianej promocji Mazowsza i Radomia na forum ogólnopolskim, a w niedalekiej przyszłości także europejskim.

Skip to content