Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Informacje dla członków

Kwoty składek członkowskich

na rok 2018:

Dla członka zwyczajnego:

składka podstawowa – 110,00 zł,

50% zniżki – 55,00 zł – dla pełnoletnich zawodników sportów motorowych reprezentujących barwy AR.

75% zniżki – 27,50 zł – dla pracowników AR oraz działaczy uczestniczących w realizacji zadań statutowych Klubu; dla osób posiadających lub przystępujących do ubezpieczenia w InterRisc;

dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; dla emerytów i rencistów.


 

Dla członka wspierającego:

minimalna składka 500,00 zł,


 

Kwota wpisowego dla nowoprzyjmowanych członków zwyczajnych:

10,00 zł /opłata pobierana jednorazowo/


 

Informacje dodatkowe:

Ustala się termin dokonania wpłaty składki do końca I kwartału, a ostateczny termin uregulowania należności na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Członkowie zwyczajni zalegający z opłatą składki za lata poprzednie dokonują opłaty w wysokości 110,00 zł za każdy rok.

Zarząd AR dokonuje skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składki członkowskiej lub zadeklarowanego świadczenia przez okres przekraczający rok kalendarzowy.

Opłacenie składki członkowskiej jest warunkiem korzystania z przywilejów wynikających z „Karty świadczeń ulgowych i zniżek dla członków AR” oraz „Programu lojalnościowego”.

Świadczenia ulgowe i zniżki dla członków Klubu na rok 2018 w zakresie działalności prowadzonej przez AR:

 • kursy nauki jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców – 10% zniżki w opłacie za kurs na kategorię A, AM, B, C, C+E,
 • zniżki w opłatach za jazdy dodatkowe Ośrodka Szkolenia Kierowców – 10%,
 • kursy Centralnego Ośrodka Szkolenia Diagnostów – 10% zniżki w opłacie,
 • korzystanie z abonamentu miesięcznego na parkingu niestrzeżonym AR – 10% zniżki w opłacie,
 • ulgi i zniżki w opłatach wpisowego na zawody i imprezy z zakresu sportów motorowych organizowane przez AR – w wysokości określonej w Regulaminach imprez,
 • ulgi i zniżki w opłatach za korzystanie z toru kartingowego / treningi, jazdy wolne itp. – w wysokości określonej w cenniku,
 • ulgi i zniżki w opłatach za korzystanie z jazd na gokartach – w wysokości określonej w cenniku,
 • bezpłatne wejście na imprezy biletowane organizowane przez Automobilklub Radomski.
 • bezpłatny przegląd samochodu w Stacji Kontroli Pojazdów – raz w roku (np. przed dłuższym wyjazdem, po naprawie itp.) – nie dotyczy urzędowych badań technicznych,
 • bezpłatny przegląd samochodu używanego przed zakupem w Stacji Kontroli Pojazdów – raz w roku,
 • sprawdzenie stanu technicznego amortyzatorów w Stacji Kontroli Pojazdów (bez regulacji ani napraw),
 • sprawdzenie i ewentualna regulacja świateł mijania w Stacji Kontroli Pojazdów.

 

Informacje dodatkowe:

Prawo korzystania ze wszystkich świadczeń ulgowych i zniżek, członek AR nabywa z chwilą przystąpienia do Klubu.

Warunkiem stosowania „Karty świadczeń ulgowych i zniżek” jest niezaleganie w opłatach składek członkowskich i aktualna opłata składki za rok bieżący – potwierdzenia dokonuje Kierownik Działu Prezydialnego AR.

Prezydium i Zarząd Automobilklubu Radomskiego mogą przyznawać świadczenia ulgowe i zniżki w formie uchwał – poza „Kartą świadczeń ulgowych i zniżek”.

Program lojalnościowy dla członków Klubu na rok 2018 wynikający ze współpracy z firmami i instytucjami zewnętrznymi, obejmuje następujące zniżki:

NOBILSERWIS – 15 % zniżki w kosztach robocizny z zakresu mechaniki pojazdowej: remonty silników, skrzyń biegów, zawieszenia; naprawy instalacji elektrycznych; diagnostyka komputerowa; wymiana elementów eksploatacyjnych, olejów, płynów itp.

PHU „AUTO-SKODA” – 15 % zniżki w kosztach robocizny na naprawy samochodów, ustawianie geometrii kół, wymianę i wyważanie kół, elektromechanikę samochodową.

W/w firmy zlokalizowane są na terenie Automobilklubu Radomskiego.

InterRisk TU S.A. –  zniżki w opłatach za zawierane polisy w ubezpieczeniach  – zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

Prawo korzystania ze zniżek określonych w Programie lojalnościowym, członek AR nabywa z chwilą przystąpienia do Klubu.

Warunkiem korzystania ze zniżek określonych w Programie lojalnościowym jest niezaleganie w opłatach składek członkowskich i aktualna opłata składki za rok bieżący – potwierdzenia dokonuje Kierownik Działu Prezydialnego AR.

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW AUTOMOBILKLUBU RADOMSKIEGO 2018

Zarząd Automobilklubu Radomskiego, zgodnie z §30 pkt.2 oraz §32 pkt.2, na posiedzeniu plenarnym w dniu 03 listopada 2018 roku podjął Uchwały w sprawie Walnego Zgromadzenia Delegatów Automobilklubu Radomskiego i niniejszym, w dniu 6 listopada 2018 roku, podaje je do wiadomości jednostkom organizacyjnym AR.

Zarząd ustalił liczbę delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Automobilklubu Radomskiego w roku 2018 na 42 osoby.

Uchwalony podział  42 mandatów dla  jednostek organizacyjnych Automobilklubu Radomskiego, dokonany w oparciu o zasadę  proporcjonalności oraz rangi danej jednostki organizacyjnej, przedstawia się następująco:

1. Komisje Statutowe:

– Komisja Sportów Motorowych – 6 mandatów,

– Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska – 5 mandatów,

– Komisja Klubowa – 2 mandaty

2. Koła:

– liczące 10 – 15 członków –  2 mandaty,

– liczące 16-20 członków –  3  mandaty,

– liczące 21 członków i powyżej – 4 mandaty.

Zgodnie z powyższym podział mandatów dla Kół AR jest następujący:

KOŁO Pracowników Automobilklubu Radomskiego – 2 mandaty,

KOŁO nr 8 Owadów – 2 mandaty,

KOŁO „Ustronie” – 4 mandaty,

KOŁO Techniczno-Organizacyjne – 3 mandaty,

KOŁO nr 2 – przy „GAMED” S.C. – 3 mandaty,

KOŁO Samochodów Markowych – 3 mandaty,

KOŁO nr 7 – Stalowa Wola – 3 mandaty,

KOŁO Medyczne – 2 mandaty,

KOŁO Motocyklistów – 2 mandaty.

3. Zebranie  Członków Zwyczajnych, nie będących czynnymi działaczami – członkami Komisji, posiadających przynależność do AR od 2017 roku i wcześniej oraz potwierdzenie opłaty składki członkowskiej za rok 2018 – 3 mandaty.

4. Zebranie Członków Honorowych – 2 mandaty.

Zebrania wyborcze jednostek organizacyjnych Automobilklubu Radomskiego odbędą się w okresie od 12 listopada do 4 grudnia 2018 roku, zgodnie z poniższym terminarzem:

 1. Zebranie wyborcze Członków Honorowych Zarząd zwołuje na dzień 16.11.2018 roku godz. 16.30 – miejsce zebrania Restauracja „Klakson”,
 2. Zebranie wyborcze Członków Zwyczajnych Zarząd zwołuje na dzień 23.11.2018 roku godz. 16.30 – miejsce zebrania Restauracja „Klakson”,
 3. Zebranie wyborcze Komisji Sportów Motorowych Zarząd zwołuje na dzień 24.11.2018 roku godz.12.00 – miejsce zebrania Sala Klubowa nr 7,
 4. Zebranie wyborcze Komisji Klubowej Zarząd zwołuje na dzień 28.11.2018 roku godz. 13.00 – miejsce zebrania Sala Klubowa nr 7,
 5. Zebranie wyborcze Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska Zarząd zwołuje na dzień 30.11.2018 roku godz. 13.00 – miejsce zebrania Sala Klubowa nr 7,
 6. Zebranie wyborcze Koła Pracowników Automobilklubu Radomskiego odbędzie się w dniu 23.11.2018 roku o godz.12.00 – miejsce zebrania Sala Klubowa nr 7,
 7. Terminy i miejsce przeprowadzenia zebrań pozostałych jednostek organizacyjnych – do uzgodnienia z Biurem AR.

Uprzejmie przypominamy o obowiązku zabrania na zebrania wyborcze legitymacji członkowskiej AR z opłaconą składką za rok 2018.

„Regulamin wyboru delegatów oraz organizacji zebrań wyborczych jednostek organizacyjnych AR” wraz z niezbędną dokumentacją oraz komplet materiałów sprawozdawczych z działalności AR w latach 2014-2018 wyłożone będą do wglądu w Sekretariacie Klubu od dnia 12.11.2018 roku – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 – za okazaniem legitymacji członkowskiej AR z opłaconą składką za rok 2018.

Walne Zgromadzenie Delegatów Automobilklubu Radomskiego odbędzie się w dniu 29 grudnia 2018 roku w Radomiu, w Restauracji “Klakson”  ul.Warszawska 17/21.

Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 11.00.

Rozpoczęcie obrad w drugim terminie o godz. 11.15.

Porządek obrad Zgromadzenia wraz z kompletem dokumentacji Zarząd przekaże Delegatom, nie później niż dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

 

Za zgodność ustaleń

Prezes Zarządu AR

Aleksander Gajewski