Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Informacje dla członków

Kwoty składek członkowskich

na rok 2024:

Dla członka zwyczajnego:

składka podstawowa – 150,00 zł,

50% zniżki – 75,00 zł – dla pełnoletnich zawodników sportów motorowych reprezentujących barwy AR.

75% zniżki – 37,50 zł – dla pracowników AR oraz działaczy uczestniczących w realizacji zadań statutowych Klubu; dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; dla emerytów i rencistów.


 

Dla członka wspierającego:

minimalna składka 500,00 zł,


 

Kwota wpisowego dla nowoprzyjmowanych członków zwyczajnych:

50,00 zł /opłata pobierana jednorazowo/

Informujemy, że istnieje możliwość opłaty składki członkowskiej przelewem na nr konta bankowego: 95 1240 5703 1111 0010 2125 6160

Prosimy o wpisanie w tytuł przelewu: opłata za składkę członkowską za rok …. oraz nr legitymacji członkowskiej.


 

Informacje dodatkowe:

Ustala się termin dokonania wpłaty składki do końca I kwartału, a ostateczny termin uregulowania należności na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Członkowie zwyczajni zalegający z opłatą składki za lata poprzednie dokonują opłaty w wysokości 150,00 zł za każdy rok.

Zarząd AR dokonuje skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składki członkowskiej lub zadeklarowanego świadczenia przez okres przekraczający rok kalendarzowy.

Opłacenie składki członkowskiej jest warunkiem korzystania z przywilejów wynikających z „Karty świadczeń ulgowych i zniżek dla członków AR” oraz „Programu lojalnościowego”.

Świadczenia ulgowe i zniżki dla członków Klubu na rok 2024 w zakresie działalności prowadzonej przez AR:

  • kursy nauki jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców – 10% zniżki w opłacie za kurs na kategorię A, AM, B, C, C+E,
  • zniżki w opłatach za jazdy dodatkowe Ośrodka Szkolenia Kierowców – 10%,
  • kursy Centralnego Ośrodka Szkolenia Diagnostów – 10% zniżki w opłacie,
  • korzystanie z abonamentu miesięcznego na parkingu niestrzeżonym AR – 10% zniżki w opłacie,
  • ulgi i zniżki w opłatach wpisowego na zawody i imprezy z zakresu sportów motorowych organizowane przez AR – w wysokości określonej w Regulaminach imprez,
  • ulgi i zniżki w opłatach za korzystanie z toru kartingowego / treningi, jazdy wolne itp. – w wysokości określonej w cenniku,
  • ulgi i zniżki w opłatach za korzystanie z jazd na gokartach – w wysokości określonej w cenniku,
  • bezpłatne wejście na imprezy biletowane organizowane przez Automobilklub Radomski.

 

Informacje dodatkowe:

Prawo korzystania ze wszystkich świadczeń ulgowych i zniżek, członek AR nabywa z chwilą przystąpienia do Klubu.

Warunkiem stosowania „Karty świadczeń ulgowych i zniżek” jest niezaleganie w opłatach składek członkowskich i aktualna opłata składki za rok bieżący – potwierdzenia dokonuje Kierownik Działu Prezydialnego AR.

Zarząd Automobilklubu Radomskiego może przyznawać świadczenia ulgowe i zniżki w formie uchwał – poza „Kartą świadczeń ulgowych i zniżek”.

Program lojalnościowy dla członków Klubu na rok 2024 wynikający ze współpracy z firmami i instytucjami zewnętrznymi – w opracowaniu.

 

Prawo korzystania ze zniżek określonych w Programie lojalnościowym, członek AR nabywa z chwilą przystąpienia do Klubu.

Warunkiem korzystania ze zniżek określonych w Programie lojalnościowym jest niezaleganie w opłatach składek członkowskich i aktualna opłata składki za rok bieżący – potwierdzenia dokonuje Kierownik Działu Prezydialnego AR.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – POBIERZ

Skip to content