Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Samochody

 

 

Zapraszamy serdecznie na wolne jazdy własnym samochodem po naszym torze.

 

Dostępne terminy: do uzgodnienia z Biurem Klubu.

Koszt 1 h korzystania z toru dla 1 osoby to 100 zł .

Warunkiem niezbędnym 🙂 jest wcześniejsza rezerwacja terminu pod nr tel. 507 114 102.

Informujemy ponadto, że:
– Na całym terenie obiektu AR, z wyłączeniem TORU, obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.
– Na całym terenie Automobilklubu Radomskiego (tor kartingowy, drogi dojazdowe, place, parkingi) zabrania się: driftu, „palenia gumy”, „kręcenia bączków” itp. wyczynów ekstremalnych pod karą grzywny. W przypadku takiego zdarzenia sprawca zobowiązany jest natychmiast wpłacić do kasy klubu kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), tytułem kary i zryczałtowanego zadatku kosztów naprawy uszkodzeń. Sprawca musi się też liczyć z koniecznością dopłaty do tej kwoty, która zrekompensuje w całości powstałą szkodę. W przypadkach spornych właściwym do rozstrzygnięcia sprawy jest Sąd Rejonowy w Radomiu. Tor nie jest przygotowywany na zasadach sportowych, tj. do jazd sportowych, wyścigowych, ekstremalnych, driftu (całkowite sprzątanie wszelkich cząstek gruntu, kruszywa na torze), a jest jedynie utrzymany w stanie dobrym, oznaczającym braki ubytków, plam oleju, zawaleń, itp.
– Osoba korzystająca z toru wypełnia i podpisuje poniższe oświadczenie w danym dniu, bezpośrednio przed korzystaniem z toru w obecności osoby funkcyjnej AR.
– Osoba korzystająca z toru jest zobowiązana posiadać przy sobie oraz przedstawić w momencie składania oświadczenia wszystkie wymagane dokumenty: prawo jazdy lub licencję sportową (w przypadku zawodnika), dowód osobisty, dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym pojazdu oraz ubezpieczenie OC i NNW.
– Osoba korzystająca z toru ma obowiązek wnieść ustaloną opłatę, przed rozpoczęciem jazd w danym dniu, zgodnie z cennikiem u osoby funkcyjnej – pracownika AR oraz zachować wydany paragon do kontroli.
– Stan techniczny pojazdu osoby korzystającej z toru ma być bezwzględnie poprawny, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
– Samochód uczestnika jazd ma być tak zbudowany, urządzony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zakłócało spokoju publicznego przez nadmierny hałas przekraczający poziom określony w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”. Osoba funkcyjna AR ma prawo dokonywania kontroli emisji hałasu.
– Osoba korzystająca z toru w trakcie jazd obowiązkowo musi mieć założony i zapięty kask.
– W trakcie jazd na torze może znajdować się tylko jeden samochód.
– KARTODROM-RADOM posiada ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ale jednocześnie KARTODROM-RADOM zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby przebywające na terenie AR, w tym toru, do zasad bezpieczeństwa, postanowień niniejszego oświadczenia oraz nakazów i wskazówek jego obsługi.
– Osoba korzystająca z toru ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na torze oraz naruszenia stanu infrastruktury Obiektu, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdu poza wyznaczonymi drogami bądź awarii pojazdu. Osoba korzystająca z toru zna, rozumie i godzi się na ryzyko podejmowane w ramach korzystania z toru. Ponosi ona wyłączną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń spowodowanych użytkowaniem swojego samochodu i zobowiązuje się przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu. Ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na torze oraz naruszenia infrastruktury toru. Osoba korzystająca z toru ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe poczynione podczas użytkowania toru.

Poniżej znajdziecie oświadczenie – pełne warunki korzystania z toru

 

Regulaminy PZM

Przejdź
Skip to content