Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Znaki uzupełniające i tabliczki dodatkowe

F-1

przejście graniczne

 

więcej

Tablica taka informuje o czynnym przejściu granicznym.

 

F-2

przekraczanie granicy zabronione

 

więcej

Tablica taka informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.

 

F-3

granica obszaru administracyjnego

 

więcej

Tablica ta z napisami „województwo”, „powiat” lub „gmina” i umieszczonymi nazwami informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, powiatu i gminy albo gminy.

 

F-4

nazwa rzeki

 

więcej

Tablica ta podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.

 

F-5

uprzedzenie o zakazie

 

więcej

Tablica ta uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.

 

F-6

znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem

 

więcej

Tablica ta uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.

 

F-7

sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo

 

więcej

Tablica ta wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.

 

F-8

objazd w związku z zamknięciem drogi

 

więcej

Tablica ta wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.

 

F-9

znak prowadzący na drodze objazdowej

 

więcej

Tablica ta wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.

 

F-10

kierunki na pasach ruchu

 

więcej

Tablica ta wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.

 

F-11

kierunki na pasie ruchu

 

więcej

Tablica ta wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.

 

F-12

znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem

 

więcej

Tablica ta wskazują zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu określonym w § 23 ust. 2.

 

F-13

przejazd tranzytowy

 

więcej

Tablica ta wskazują zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu określonym w § 23 ust. 2.

 

F-14a

tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania

 

więcej

Tablica ta informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).

 

F-14b

tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania

 

więcej

Tablica ta informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).

 

F-14c

tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania

 

więcej

Tablica ta informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).

 

F-15

niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchuy

 

więcej

Tablica ta wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.

 

F-16

koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

 

więcej

Tablica ta uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.

 

F-17

koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

 

więcej

Tablica ta uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.

 

F-18

przeciwny kierunek dla określonych pojazdów

 

więcej

Tablica ta wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.

 

F-19

pas ruchu dla określonych pojazdów

 

więcej

 Tablica ta wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.

F-20

część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów

 

więcej

Tablica ta wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach, o których mowa w § 23 ust. 2, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.

 

F-21

ruch skierowany na sąsiednią jezdnię

 

więcej

Tablica ta wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.

 

F-22

ograniczenia na pasie ruchu

 

więcej

Tablica ta wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.

 

T-1

 

 

więcej

Tabliczka ta informuje, że znak ostrzegawczy pod którym jest ona umieszczona dotyczy miejsca oddalonego od niego o ok.100 metrów. Na tabliczce mogš być także inne wartości liczbowe określające tą odległość.

T-1a

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca odległość znaku informującego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu.

 

T-2

 

więcej

Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

 

T-3

 

więcej

Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

 

T-3a

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój.

T-4

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów.

 

T-5

 

więcej

Tabliczka wskazująca początek drogi krętej.

 

T-6a

 

więcej

Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem).

 

T-6b

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem).

 

T-6c

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej).

 

T-6d

 

więcej

Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej).

 

T-7

 

więcej

Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe.

 

T-8

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe.

 

T-9

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi.

 

T-10

 

więcej

Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze – Tabliczka ta ostrzega o przecięciu drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu.

 

T-11

 

więcej

Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe.

 

T-12

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca podłużny uskok na nawierzchni.

 

T-13

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein.

 

T-14

 

więcej

Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce.

 

T-15

 

więcej

Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu.

 

T-16

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce.

 

T-17

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca granicę państwa.

 

T-18

 

więcej

Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.

 

T-19

 

więcej

Tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych.

 

T-20

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.

 

T-21

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

 

T-22

 

więcej

Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych.

 

T-23a

 

więcej

Tabliczka wskazująca motocykle.

 

T-23b

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe.

 

T-23c

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze.

 

T-23d

 

więcej

Tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą.

 

T-23e

 

więcej

Tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową.

 

T-23f

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca autobusy.

 

T-23g

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze.

 

T-23h

 

więcej

Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi.

 

T-23i

 

więcej

Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi.

 

T-23j

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogš skazić wodę.

 

T-24

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

 

T-25a

 

więcej

Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania.

 

T-25b

 

więcej

Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania.

 

T-25c

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania.

 

T-26

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu.

 

T-27 (Agatka)

 

więcej

Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

 

T-28

 

więcej

Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata.

 

T-29

 

 

więcej

Tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

 

T-30

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój całego pojazdu na chodniku, równolegle do krawężnika.

 

T-30b

 

więcej

Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój całego pojazdu na chodniku, prostopadle do krawężnika.

 

T-30c

 

więcej

Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata.

 

T-30d

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój kołami przedniej osi pojazdu na chodniku, prostopadle do krawężnika..

 

T-30e

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postójkołami przedniej osi pojazdu na chodniku, skośnie do krawężnika.

 

T-30f

 

więcej

Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój całego pojazdu na jezdni, prostopadle do krawężnika.

 

T-30g

 

więcej

Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój całego pojazdu na jezdni, skośnie do krawężnika

 

T-30h

 

 

więcej

Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój kołami przedniej osi pojazdu na chodniku, prostopadle do krawężnika..

 

Skip to content