Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.


„Bądź wolny od używek i bezpieczny”

 

 


 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.
Zadanie objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 


 

Celem projektu jest ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim oraz ograniczenie rozpowszechniania zjawiska używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, „dopalacze”, itp.) poprzez uświadomienie potencjalnym użytkownikom ich szkodliwości i konsekwencji związanych z ich zażywaniem.
Działania związane z projektem mają również na celu ograniczenie zjawiska nietrzeźwości w ruchu drogowym.

Program ten będzie miał charakter otwarty – bezpłatny udział i korzystanie ze wszystkich zaplanowanych spotkań, konkursów, testów, pogadanek, prelekcji, pokazów, szkoleń, jazd konkursowych, rekreacyjnych, szkoleniowych i sprawnościowych.

I etap Programu obejmuje przeprowadzenie w miesiącu maj 2024 r. konkursu plastycznego w szkołach o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego stylu życia bez alkoholu, narkotyków,  „dopalaczy” i innych środków psychoaktywnych pod hasłem: „Bądź wolny od używek i bezpieczny”.

regulamin konkursu

II etap Programu to przeprowadzenie w dniu 6 czerwca 2024 (czwartek) w godzinach 10.00 – 17.00 na terenie Automobilklubu Radomskiego wydarzenia profilaktycznego dla uczestników pierwszego etapu, ich rodzin, znajomych, nauczycieli.

W ramach tego wydarzenia planujemy przeprowadzić:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z I etapu połączone z wystawą prac konkursowych – z podziałem na trzy grupy wiekowe – wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu.
 2. Test pisemny z wiedzy o tematyce uzależnień oraz przepisach ruchu drogowego – dla reprezentantów szkół przez nie wyznaczonych – każda szkoła może zgłosić 4 osoby – rozstrzygnięcie konkurencji – wręczenie nagród zwycięzcom.
 3. Pogadanki z ekspertem – psychologiem na temat wpływu alkoholu i środków odurzających na prowadzenie pojazdów i na zdrowie.
 4. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym możliwość ćwiczeń z zakresu ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pogadanki o wpływie alkoholu i środków odurzających na sprawność psychofizyczną kierującego pojazdem – zajęcia te prowadzone będą przez ratownika medycznego.
 5. Pogadanki profilaktyczne, projekcje filmów i prezentacje multimedialne dotyczące trzeźwości na drogach, przepisów prawa o ruchu drogowym, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego oraz przyczyn wypadków – pogadanki te poprowadzi aktywny funkcjonariusz Policji.
 6. Prezentację Policji, w tym: rowerowy tor przeszkód.
 7. Prezentację Straży Miejskiej.
 8. Prezentację Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.
 9. Jazdy sprawnościowe samochodem w alkogoglach – symulacja jazdy pod wpływem alkoholu, umożliwienie uczestnikom sprawdzenia w bezpieczny sposób, jak wpływa spożycie alkoholu na zdolności psychoruchowe – jazdy przeznaczone dla osób posiadających prawo jazdy (w tym opiekunowie, rodziny dzieci i młodzieży).
 10. Zajęcia w alkogoglach dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych nieposiadających prawo jazdy – ustawiony zostanie tor przeszkód z pachołków, które zainteresowane osoby będą mogły pokonać, przybliży im to jak zmienia się percepcja ruchowa pod wpływem alkoholu.
 11. Jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem wyposażonym w troleje – symulacja poślizgu kontrolowanego – umożliwienie uczestnikom sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – wychodzenia z poślizgu – jazdy przeznaczone dla osób posiadających prawo jazdy (w tym opiekunowie, rodziny dzieci i młodzieży).
 12. Jazdy sprawnościowo – szkoleniowe samochodem z talerzem Stewarda – umożliwienie uczestnikom sprawdzenia posiadanych umiejętności z zakresu techniki jazdy – płynność jazdy – jazdy przeznaczone dla osób posiadających prawo jazdy (w tym opiekunowie, rodziny dzieci i młodzieży).
 13. Jazdy na gokartach – popularyzacja sportu kartingowego, politechnizacja. Gokarty w ilości 6 sztuk dostępne będą dla beneficjentów w godzinach wydarzenia profilaktycznego (10.00 – 17.00).
 14. Liczne konkursy z nagrodami dla zwycięzców o tematyce: problem uzależnień, z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, motoryzacyjnej, itp.
 15. Konkurs plastyczny – kredą po asfalcie – dla najmłodszych uczestników wydarzenia profilaktycznego.
 16. Konkurs plastyczny o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień.

Laureaci konkursu plastycznego z podziałem na 3 grupy wiekowe wyłonieni przez powołane przez nas jury – 9 osób – otrzymają nagrody.

Laureaci testu pisemnego z wiedzy o tematyce uzależnień oraz przepisach ruchu drogowego wyłonieni przez powołane przez nas jury – 3 osoby otrzymają nagrody.

Uczestnicy konkursów przeprowadzonych w poszczególnych blokach programu II etapu otrzymywać będą nagrody.

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzeźwości

Skip to content