Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego od 1958 roku.

Znaki zakazu

B-1

zakaz ruchu w obu kierunkach

 

więcej

Znak ten oznacza, że droga, na której jest on ustawiony jest zamknięta dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowiązuje tylko w określonych godzinach, są one podane na tarczy znaku.

B-2

zakaz wjazdu

 

więcej

Oznacza zakaz wjazdu na drogę lub jezdnię jednokierunkową od strony jego umieszczenia. W szczególnych przypadkach znak ten może oznaczać zakaz wjazdu na drogę dwukierunkową.

B-3

zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

 

więcej

Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym). W przypadku konieczności ostrzeżenia o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi, stosuje się znak z odwróconym symbolem.

B-3a

zakaz wjazdu autobusów

 

więcej

Znak ten zabrania wjazdu autobusów.

B-4

zakaz wjazdu motocykli

 

więcej

Oznacza zakaz wjazdu na drogę wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

B-5

zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

 

więcej

Zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu. Jeżeli na znaku określona jest masa pojazdu, to znak ten dotyczy tylko samochodów ciężarowych, których masa całkowita przekracza tę liczbę.

B-6

zakaz wjazdu ciągników rolniczych

 

więcej

Znak ten oznacza zakaz wjazdu na drogę wszelkich ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych.

B-7

zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

 

więcej

Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów silnikowych ciągnących przyczepy. Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

B-8

zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

 

więcej

Zabrania wjazdu na drogę wszystkich pojazdów zaprzęgowych.

B-9

zakaz wjazdu rowerów

 

więcej

Oznacza, że wjazd na drogę rowerów jednośladowych i dwuśladowych jest zabroniony. Znak ten dotyczy również motorowerów.

B-10

zakaz wjazdu motorowerów

 

więcej

Znak ten zakazuje wjazdu motorowerów na drogę. Nie dotyczy on rowerów.

B-11

zakaz wjazdu wózków rowerowych

 

więcej

Oznacza, że wjazd na drogę wózków rowerowych poruszanych siłą mięśni osób prowadzących lub też silnikiem jest zabroniony.

B-12

zakaz wjazdu wózków ręcznych

 

więcej

Zakazuje poruszania się po drodze osób ciągnących lub pchających wózek ręczny po jezdni. Znak ten nie dotyczy osób z wózkami podręcznymi (np. do zakupów).

B-13

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

 

więcej

Znak ten zakazuje wjazdu na drogę pojazdów przewożących materiały wybuchowe lub łatwopalne w ilościach określonych odrębnymi przepisami.

B-13a

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

 

więcej

Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i oznaczonych tablicami ostrzegawczymi o barwie pomarańczowej jest zabroniony.

B-14

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę

 

więcej

Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.

 

B-15

zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad …m

 

więcej

Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których szerokość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.

 

B-16

zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad …m

 

więcej

Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których wysokość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.

 

B-17

zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …m

 

więcej

 Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których długość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.

B-18

zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …t

 

więcej

Oznacza, że wjazd na drogę wszelkich pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej wielkość podaną na znaku jest zabroniony. Rzeczywista masa całkowita pojazdu to masa pojazdu + masa towaru, który jest nim przewożony. W przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

 

B-19

zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …t

 

więcej

Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów, w których nacisk choćby jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy podanej na znaku.

 

B-20

stop

 

więcej

Znak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze. Kierujący powinien zatrzymać pojazd w miejscu oznaczonym na drodze lub w takim miejscu, w którym może on się upewnić, że ruch na drodze poprzecznej pozwala wjechać na nią bez spowodowania zakłóceń w tym ruchu. Znak ten może być ustawiony także przed przejazdami kolejowymi.

 

B-21

zakaz skręcania w lewo

 

więcej

 Znak ten zabrania skrętu w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. Jeżeli znak ten jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, to dotyczy on najbliższej jezdni, przed którą się znajduje.

B-22

zakaz skręcania w prawo

 

więcej

Znak ten zabrania skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. Jeżeli znak ten jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, to dotyczy najbliższej jezdni, przed którą się znajduje.

 

B-23

zakaz zawracania

 

więcej

Znak ten zakazuje zawracana na najbliższym skrzyżowaniu oraz odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem.

 

B-24

koniec zakazu zawracania

 

więcej

Znak ten odwołuje wcześniej ustawiony znak „zakaz zawracania”. Umieszczany jest on wówczas, gdy zakaz zawracania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

 

B-25

zakaz wyprzedzania

 

więcej

 Znak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe (np. rowery, wózki ręczne).
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

B-26

zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

 

więcej

Zabrania kierującym pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Znak ten nie dotyczy autobusów, chociaż ich masa całkowita przekracza 3,5 tony.
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

 

B-27

koniec zakazu wyprzedzania

 

więcej

Znak ten występuje za znakiem: „zakaz wyprzedzania” i anuluje działanie tego znaku. Umieszcza się go wówczas, gdy zakaz wyprzedzania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

 

B-28

koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

 

więcej

Znak ten umieszcza się wtedy, gdy zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

 

B-29

zakaz używania sygnałów dźwiękowych

 

więcej

Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

 

B-30

koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

 

więcej

Znak ten umieszcza się w przypadku, gdy zakaz używania sygnałów dźwiękowych obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

 

B-31

pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

 

więcej

Znak ten zabrania wjazdu na zwężony odcinek drogi w momencie, gdy zmusiłoby to uczestników ruchu drogowego znajdujących się na tym odcinku drogi lub zbliżających się do niego, do zatrzymania się. Znak ten stosuje się na zwężonych odcinkach drogi, na których wymijanie się dwóch pojazdów jest niemożliwe. Na drugim końcu zwężonego odcinka ustawia się znak informacyjny: pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi.

 

B-32

stój – kontrola celna

 

więcej

Znak ten zobowiązuje kierującego pojazdem do zatrzymania się przed urzędem celnym w celu umożliwienia dokonania kontroli celnej. Jeżeli powodem zatrzymania pojazdów są inne przyczyny, to na znaku lub dołączonej do niego tabliczce określany jest powód zatrzymania. Dalsza jazda może nastąpić za zgodą uprawnionego organu.

 

B-33

ograniczenie prędkości

 

więcej

Znak ten oznacza zakaz przekroczenia prędkości określanej na znaku. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka dodatkowa z symbolem pojazdu, do którego się on odnosi. Znak ten stosuje się również, gdy zachodzi potrzeba wskazania dozwolonej prędkości większej niż normalnie obowiązująca.
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

 

B-34

koniec ograniczenia prędkości

 

więcej

Znak ten uchyla działanie znaku ograniczenie prędkości przed najbliższym skrzyżowaniem.

 

B-35

zakaz postoju

 

więcej
    Znak ten oznacza, że:

 

  • zabrania się postoju trwającego dłużej niż czas określony napisami na znaku lub pod znakiem. Jeżeli czas ten jest nieokreślony, to zabrania się postoju trwającego dłużej niż 1 minutę.
  • znak obowiązuje całą dobę, jeżeli okres doby jest nieokreślony.
  • znak dotyczy tej strony jezdni, na której jest ustawiony.

 

W niektórych przypadkach do znaku dołącza się tabliczkę określającą jakich grup pojazdów znak ten dotyczy, bądź nie dotyczy.
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

B-36

zakaz zatrzymywania się

 

więcej

Znak ten zabrania zatrzymywania pojazdu. Jeżeli nie określono okresu doby w jakim on obowiązuje, okres ten wynosi całą dobę. Zakaz dotyczy tej strony jezdni, na której został umieszczony. Na odcinkach drogi, na których obowiązuje ten znak kierującemu pojazdem nie wolno zatrzymać pojazdu, nawet na chwilę, chyba że wynika to z warunków ruchu drogowego lub zaistniałej sytuacji drogowej.
Do znaku mogą być dołączane różne tabliczki precyzujące działanie tego znaku.
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

 

B-37

zakaz postoju w dni nieparzyste

 

więcej

Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów po danej stronie jezdni w nieparzyste dni miesiąca. Po drugiej stronie jezdni ustawiany jest znak: zakaz postoju w dni parzyste. Dla znaku obowiązuje zasada, że brak na nim napisu oznacza zakaz postoju ponad 1 minutę. Znak ten nie obowiązuje w godzinach pomiędzy 21:00 a 24:00, kiedy to kierujący ma czas na przestawienie pojazdu na drugą stronę jezdni.
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz

 

B-38

zakaz postoju w dni parzyste

 

więcej

Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów po danej stronie jezdni w parzyste dni miesiąca. Po drugiej stronie jezdni ustawiany jest znak: zakaz postoju w dni nieparzyste. Dla znaku obowiązuje zasada, że brak na nim napisu oznacza zakaz postoju ponad 1 minutę. Znak ten nie obowiązuje w godzinach pomiędzy 21:00 a 24:00, kiedy to kierujący ma czas na przestawienie pojazdu na drugą stronę jezdni.
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

 

B-39

strefa ograniczonego postoju

 

więcej
    Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty. Znak ten nie dotyczy taksówek zatrzymujących się na wyznaczonych dla nich miejscach postoju. 

B-40

koniec strefy ograniczonego postoju

 

więcej

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju. Znak ten jest umieszczany na wszystkich drogach wylotowych z danej strefy ograniczonego postoju.

 

B-41

zakaz ruchu pieszych

 

więcej

Znak ten oznacza, iż droga jest zamknięta dla pieszych.

 

B-42

koniec zakazów

 

więcej

Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: zakaz wyprzedzania, zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, zakaz zawracania, zakaz używania sygnałów dźwiękowych, ograniczenie prędkości.

 

B-43

strefa ograniczonej prędkości

 

więcej

Znak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.

 

B-44

koniec strefy ograniczonej prędkości

 

więcej

Znak ten określa wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

 

Skip to content